Pronea Academy

Vzdelávanie, ktoré pripraví mladého človeka, aby sa mohol plne uplatniť

v rýchlo sa meniacom svete 21. storočia.

V čom sme iní

Špecifiká

 • holistický prístup – rozvoj celej osobnosti (hodnotovej orientácie, kritického a tvorivého myslenia, emocionálnej inteligencie a umeleckých zručností)
 • žiak = hlavný aktér v procese učenia sa – aktívne sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu
 • vzdelávanie podporujúce ľudské hodnoty a reflektujúce na meniace sa potreby spoločnosti
 • stimulujúce školské prostredie (usporiadanie tried, školských priestorov, architektúra, infraštruktúra vzdelávania napomáhajú novým procesom výchovy a vzdelávania)
 • partnerský prístup a spolupráca (škola ako komunitné centrum)

Metódy

 • inovatívne a relevantné metódy vyučovania (umožňujúce skupinovú prácu, tímovú výučbu, stimulujúce kreatívne myslenie a riešenie problémov, interaktívne formy spolupráce a komunikácie) – aktívne vzdelávanie
 • maturitný projekt (odomkni svoj potenciál v konkrétnom praktickom projekte)
 • kariérna výchova a poradenstvo už od 1. ročníka
 • dôraz na anglický jazyk
 • finančná gramotnosť, projektový manažment
 • interdisciplinárne vzdelávanie
 • duálne vzdelávanie v každom odbore
 • certifikácie (soft skills, hard skills)

Študijné odbory

1. Humánne technológie

Inteligentné technológie

 • programovanie, správa sietí, smart technológie
 • správa databáz, kybernetická bezpečnosť
 • vývoj aplikácii, grafika (CAM), virtuálna realita
 • certifikácie: Agile project management pre IT, tvorba aplikácii pre Android, elektroskúšky

2. Ekológia

Životné prostredie

 • prírodovedné vzdelanie so zameraním na životné prostredie
 • GIS pre tvorbu máp, krajinotvorba
 • aplikovaná chémia
 • udržateľnosť – permakutúra, pitná voda …

3. Vzdelávanie

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 • vedenie k umeniu
 • riešenie konfliktov, zvládanie emócií
 • nové trendy vo vzdelávaní – Montessori, Dalton, Rešpektujúca výchova
 • certifikácie: nové pedagogické prístupy, prvá pomoc, asistencia ZŤP

Profil absolventa

Absolvent, ktorý je zodpovedný, samostatný, flexibilný, kreatívny, ochotný učiť sa, pracovať v tíme, s dobrým charakterom, pracovnými skúsenosťami, komunikačnými zručnosťami a ktorý sa vie uplatniť v rýchlo meniacom sa svete.

Spolupráce

Jälki Otaniemen Lukio, Espoo (FIN) je stredná škola, ktorá vznikla nedávno a je zasadená do ekosystému Aalto univerzity, jednej z najinovatívnejších vysokých škôl v Európe.  Veríme, že konzultácie s fínskym partnerom prinesú inšpirácie a nové nápady ako napríklad:

 • kreditový systém vzdelávania
 • personalizované vyučovanie
 • využívanie technológii
 • interdisciplinárne vyučovanie

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Rudolfa Jašíka 159/10

958 01 Partizánske

Chcel by som...

6 + 4 =